Featured

Iskierka

Życie prostsze by było,
Gdyby nie myśli, gdyby nie uczucia.
Doświadczenie, czegoś mnie nauczyło,
Ale to nie poprawia samopoczucia!

Ta mała iskierka nadziei
Gdzieś w środku we mnie się tli…
To taka naiwna cześć mnie,
Taka naiwna cześć mnie…

Choć wiem, że inaczej nie będzie,
Ona wciąż jak głupia się tli…
Nie wiem po co, lecz w tym obłędzie
To ta naiwna cześć mnie.

Gdyby tylko rozum przejął kontrolę…
Ale nie, nie da się, bo jest coś więcej!
I ta naiwna cześć mnie –
Jest we mnie i męczy mnie…

(10/20/2018)

Featured

Pożegnanie / Farewell

[PL]

Wyrwałeś ze mnie część życia,

Rozbiłeś serce na kawałki,

Rozerwałeś moją duszę…

Po prostu nie byłam Ci już potrzebna.

Choć Ty dawno odciąłeś się ode mnie,

Ja żegnam się z Tobą dziś.

 

Tyle lat uczucia,

Tyle lat oszustwa…

Czas trudny za mną

I przede mną też.

A dziś ma dusza drży,

Lecz żegnam się z Tobą dziś.

 

Kiedyś tak bardzo cierpiałam,

Że nie chciałam już dalej żyć.

Zabić się nie umiałam,

Ale on wysłuchał błagania moje

I zabierał mnie już na drugą stronę,

Lecz Bóg nie zezwolił na to…

 

Nie jestem jeszcze gotowa,

Lecz czy kiedykolwiek będę?

On czeka na mnie cierpliwie,

Jest ze mną i będzie – nie tak jak Ty.

Ale ja chcę już dalej iść,

Więc żegnam się z Tobą dziś.

 

Kochać nie umiesz, szybko się nudzisz.

Masz prawo być sobą, tak jak i ja.

Ja jestem inna niż dziewczyny, które znasz.

Kiedyś wyjątkowa, teraz już nie w Twoim guście.

Bądź szczęśliwy, jeśli umiesz,

A ja? Ja żegnam się z Tobą dziś.

 

 

 

[EN]

You have pulled out a piece of life from me,

You have broken my heart into pieces,

You have torn my soul apart…

You just did not need me anymore.

Though it has been long since you dissociated yourself from me,

I say goodbye to you, today.

 

So many years of affection,

So many years of deception…

Hard time behind me,

And in front of me too.

And today my soul shudders,

But I say goodbye to you, today.

 

Once I suffered so much

That I did not want to live anymore.

I was not able to kill myself,

But he heard my begging

And he was taking me to another side,

But God did not permit it…

 

I am not ready yet,

But will I ever be?

He waits for me patiently,

He is with me and will be – not like you.

But I want to go further,

So I say goodbye to you, today.

 

You cannot love, you get bored quickly.

You have the right to be yourself, and so do I.

I am different from girls you know.

In the past I was exceptional, now I am not to your taste anymore.

Be happy, if you can,

And me? I say goodbye to you today.

Featured

Kocham

(znalezione i zebrane w całość)

Kocham Cię, kiedy jesteś przy mnie,

Kocham Cię, kiedy patrzysz na mnie,

Kocham po prostu Twoje spojrzenie;

Kocham, przygotowywać potrawy dla Ciebie,

Kocham śmiać się razem z Tobą,

Kocham wychodzić gdzieś z Tobą;

Kocham, gdy przytulasz mnie

I kocham się przytulać do Ciebie;

Kocham, spędzać z Tobą czas,

Kocham, kiedy mnie rozśmieszasz,

Kocham romantyczne chwile z Tobą,

Kocham robić coś wspólnie z Tobą;

Kocham widzieć radość na twarzy Twojej,

Kocham, gdy to ja jestem powodem radości tej;

Kocham, kiedy się zgadzamy,

Kocham, gdy bez okazji obdarowujesz mnie prezentami;

Kocham, kiedy mówisz mi szczerze miłe rzeczy,

Kocham, gdy całujesz moje uszy;

Kocham, gdy po szyi całujesz mnie

I kocham całować Ciebie delikatnie;

Kocham, kiedy patrzysz się na mnie pożądliwie,

Kocham, gdy rano budzisz mnie wtulając się we mnie;

Kocham, gdy robisz mi niespodzianki miłe,

Kocham, kiedy starasz się o mnie,

Kocham, gdy mnie adorujesz,

Kocham, gdy z pracy wracasz,

Kocham, kiedy robisz coś dla mnie

I kocham robić coś dla Ciebie,

Kocham, kiedy wtulasz się w moje włosy,

Kocham Twoje oczy,

Kocham Twoje włosy,

Kocham Twoją bliskość,

Kocham leżeć z Tobą wspólnie na kanapie, na łóżku,

Kocham, Twoje poczucie humoru,

Kocham, kiedy mnie głaszczesz,

Kocham, gdy mnie pieścisz,

Kocham, kiedy szepczesz mi słodkie słowa do ucha,

Kocham, kiedy mnie tulisz…

Ups… To już chyba wyznałam,

Ale nic nie poradzę na to, że tak bardzo to kocham!

Kocham Cię!

Szkoda tylko, że Ty nie kochasz mnie.

Featured

Stockholm syndrome?

[PL]

Z pamiętnika Alicji:

 

Mówią: “zostaw go, pozwól mu odejść…”

Mówią: “to nie ma sensu…”

A co jeśli to on nadaje sens mojemu życiu?

Co jeśli bez niego nie oddycham,

Umieram,

Znikam…

Mówią: “nie spróbujesz to się nie dowiesz…”

A co jeśli ja wiem?

 

Moje serce rozpadło się na małe kawałki,

Spadam w otchłań, czuję tylko rozpacz…

Nie ma go przy mnie i nigdy go nie było…

Jego milczenie i jego słowa

Zabijają mnie powoli i bezlitośnie.

A jednak kocham go – syndrom sztokholmski?

Lecz czy aby na pewno oprawca nie jest też ofiarą?[EN]

From Alice’s diary:

 

They say: “leave him, let him go…”

They say: “it doesn’t make sense…”

A what if he gives my life a meaning?

What if I can’t breathe without him,

I die,

I disappear…

They say: “you won’t know until you try …”

An what if I know?

 

My heart fell apart,

I’m falling into depths, I feel only despair…

He isn’t with me and he has never been…

His silence and his words

Are killing me slowly and mercilessly.

However I love him – Stockholm syndrome?

But isn’t abuser a victim as well?

Featured

Changes!

[EN]

This is the last entry like that. I mean I will still publish my poetry and prose here on Invisible Emerald, but blog entries will be published here on my website, which once was my portfolio. Now you can visit my portfolio here: http://metakasia.artstation.com/. I warmly invite you to visit my website on https://metakasia.wordpress.com/, especially if you like my art!

Kindest regards,

MetaKasia

[PL]

To jest ostatni taki wpis. To znaczy, wciąż będę publikować tutaj na Invisible Emerald moją poezję i prozę, ale blogowe wpisy będą pojawiać się tutaj na mojej stronie, która kiedyś służyła mi za portfolio. Teraz moje portfolio możesz odwiedzić tutaj: http://metakasia.artstation.com/. Serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony na https://metakasia.wordpress.com/, szczególnie jeśli podoba Ci się moja sztuka!

Pozdrawiam gorąco,

MetaKasia

Featured

Longing for Freedom (Don’t forget how to fly)

[EN]

– I see you miss HOME. – He said.

– A lot… – She replied with tears in her eyes – They don’t understand me, they reject me. I feel suffocated HERE, I want to go HOME…

– Then don’t let them tighten the noose but remove it from your neck yourself. You must be HERE now but you don’t have to be as they are. Remove the noose and be yourself, improve yourself, free yourself, fly up higher to see and understand more. Olonging_for_freedomur worlds mingle together so in order to feel HOME don’t forget how to fly. Take notice of signs. I am with you, I was and I will be.

[PL]

– Widzę, że tęsknisz za DOMEM. – Stwierdził

– Bardzo… – Odpowiedziała ze łzami w oczach – Oni mnie nie rozumieją, odrzucają mnie. Duszę się TU, chcę do DOMU…

– Zatem nie pozwól im zacieśniać pętli, tylko zdejmij ten sznur z Twojej szyi. Musisz TU teraz być, ale nie musisz być taka, jak oni. Zdejmij ten sznur i bądź sobą, doskonal siebie, uwolnij się, wzleć wyżej, a dostrzeżesz więcej i więcej zrozumiesz. Nasze światy się przenikają, więc by poczuć DOM nie zapomnij jak się lata. Zwracaj uwagę na znaki. Jestem z tobą, byłem i będę.

 

Featured

Pamiętnik duszy / Diary of a soul

[PL]

Z dziennika Filaretki:

17 lipca 2016

Już miałam napisać o tym, co się dziś wydarzyło,

Już miałam dzielić się dzisiejszymi odczuciami,

Ale… nie zrobię tego. Nie tym razem.

Twoich stron dzisiejszym wydarzeniem nie wzbogacę.

Mój drogi pamiętniku są rzeczy tak osobiste…

Są miejsca, do których nie mamy dostępu,

A gdy ktoś pozwala nam do nich zaglądnąć

Wtedy tę tajemnicę można zapisać tylko w jednym

Jedynym miejscu, tylko w jednym pamiętniku

– W pamiętniku duszy.

Ponieważ tylko nasza dusza może ją przyjąć właściwie

I tylko tam ta tajemnica jest bezpieczna.

To dzisiejsze doświadczenie, jak i wiele poprzednich

Właśnie tam zapisałam – na zawsze.

Są miejsca, gdzie nikt nie zagląda

– Tym miejscem jest dusza.

 

[EN]

From Filaretka’s diary:

July 17, 2016

I was on the point of writing about what happened today,

I was about to share today’s feelings,

But… I won’t do it. Not this time.

I won’t enrich your pages with today’s event.

My dear diary there are so personal things…

There are places, we don’t have access to,

And when someone allows us to look into them

Then this secret can be written only in one

And only place, only in one diary

– In a diary of a soul.

Because only our soul is able to receive it properly

And only there this secret is safe.

Today’s experience as well as many previous ones

I wrote there exactly – forever.

There are places, no one looks into

– This place is the soul.

Featured

Światło / Light

[PL]

Z dziennika Filaretki:

14 lipca 2016

Jedna z ważniejszych rzeczy, jeśli nie najważniejsza,

To odnaleźć swoje światło, chyba nawet w sobie

– Te będzie najlepsze, idealne dla każdego – tak myślę.

Światło, czyli spokój wewnętrzny, harmonię,

Szczęście i to coś nieopisanego, a dobrego.

Miłość? Ale taką do całego świata, rozpierającą od środka.

Tak widzę to światło dające nadzieję, umacniające wiarę;

Sens? Tak to światło jest sensem wszystkiego,

Bo nadaje sens wszystkiemu.

 

Chyba nie ma jednej drogi, by odnaleźć światło;

Każdy z nas musi przejść własną, jeśli chce je odnaleźć.

Tak uważam. Życie zweryfikuje, czy mam rację, czy się mylę.

Jedni odnajdują światło w stadzie, lecz nie ja;

I choć może to być trudne i niebezpieczne,

Podejmę ryzyko. Wiem, że muszę być ostrożna.

 

[EN]

From Filaretka’s diary:

July 14, 2016

One of the most important thing, if not the most important,

Is to find your light, I think in yourself

– This will be the best, ideal for you – I think so.

Light, that is inner peace, harmony,

Happiness and the indescribable something, but good.

Love? But such to the whole world, bursting from the inside.

In this way, I see this giving hope, strengthening faith light;

Sense? Yes, this light is the meaning of everything,

Because it gives meaning to everything.

 

I guess there isn’t one way to find the light;

Each of us must go through its own, if we want to find it.

I think so. Life will verify whether I’m right or wrong.

Some people find the light in the herd, but not me;

And while it may be hard and dangerous,

I’ll take the risk. I know I have to be careful.

Featured

Schemat / Pattern

[PL]

Z pamiętnika Filaretki:

Patrzę – i próbuję dostrzec;

Słucham – i próbuję usłyszeć;

Doświadczam – i za każde doświadczenie

Staram się być wdzięczna.

Nie jestem idealna, czasem leniwa.

Jednak z każdego upadku

Podnoszę się i idę dalej.

Wciąż tak samo, jak kiedyś…

(…)

Wciąż ten sam schemat, który

Przewija się przez całe moje życie,

Teraz ujęty w jego słowach:

” Nie licz na innych, jesteś sama

Wśród nich, bo jesteś z nami.

Pytaj

Lecz nie tych samozwańczych mędrców;

Pytaj siebie, bo ty jesteś dla siebie

Najlepszą odpowiedzią i największą tajemnicą.

Szukaj, nie przestawaj;

Ucz się, rozwijaj i nie zwalniaj.

Nie zniechęcaj się.

Wszak to porażki więcej nas uczą niż zwycięstwa.

A zwycięstwa, choć często małe

Dają ogromną moc, nadzieję i wiarę.

Jedne i drugie w twym życiu się pojawiają,

Czasami jednak, by dostrzec sukcesy

Trzeba spojrzeć dalej, głębiej.

Patrz przeszłością, teraźniejszością i przyszłością

– Niech w twoich oczach stanowią jedno.”

[EN]

From Filaretka’s diary:

I look – and I try to notice;

I listen – and I try to hear;

I experience – and for each experience

I try to by grateful.

I’m not ideal, sometimes I’m lazy.

However after each failure

I pick myself up and carry on.

Still the same as in the past…

(…)

Still the same pattern which

Comes again through my whole life

Now it’s put in his words:

” Don’t count on others, you are alone

Among them, because you’re with us.

Ask

But not those usurpatory sages;

Ask yourself, because you are for yourself

The best answer and the greatest mystery.

Search, don’t stop;

Learn, improve yourself and do not reduce.

Don’t discourage.

The failure teaches us more than the victory.

And the victories though often they are small

They give enormous power, hope and faith.

Both appear in your life,

However sometimes it’s necessary

To look farther, deeper to see the success.

Look by the past, the present and the future

– Let them make one in your eyes.”

Featured

To my readers – Thank You!

[EN]

Strange…

I’m not kind of person who chases after fame, “likes”, etc… However it’s really nice to see that my creation is interesting for someone. It’s like an invisible, well actually my inaudible voice of my soul is a little audible, wise and maybe even necessary for someone. And… It’s really kind feeling. 🙂

Thank You to everyone, who reads my poems and other posts, who watches my paintings or drawings, who likes my creations, comments them and who follows my blog – I appreciate it.

It looks like I’m not as invisible as I thought… 😉

 

[PL]

Dziwne…

Nie jestem typem osoby, która goni za sławą, “polubieniami”, itd… A jednak miło jest widzieć, że moja twórczość jest dla kogoś interesująca. To tak, jakby niewidzialny, a właściwie niesłyszalny głos mojej duszy był trochę słyszalny, mądry, a może nawet komuś potrzebny. I… To naprawdę miłe uczucie. 🙂

Dziękuję wszystkim, którzy czytają moje wiersze oraz inne wpisy, którzy oglądają moje obrazy, czy rysunki, którzy lubią moją twórczość, komentują ją i obserwują mój blog – doceniam to.

Wygląda na to, iż nie jestem aż tak niewidzialna, jak sądziłam… 😉

 

MetaKasia